AS Templates

Aktualno?ci

Promocyjne ceny na wynajem wzkw

Menu

O firmie

Nasza Firma zosta?a za?o?ona w 2005 r. z my?l? o kompleksowym zaspokojeniu potrzeb w zakresie transportu bliskiego. Wychodzimy naprzeciw wysokim wymogom rynku oferuj?c towary i us?ugi najwy?szej jako?ci pod wzgl?dem technicznym i ekonomicznym. Kontrahentom proponujemy wsplnie opracowane nowoczesne rozwi?zania zada? transportowych obejmuj?ce doradztwo techniczne, dostaw? wzkw optymalnie dopasowanych do potrzeb klientw i ich preferencji finansowych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz pe?ny asortyment cz??ci zamiennych i materia?w eksploatacyjnych.

W naszym magazynie jest oko?o 12000 tysi?cy pozycji cz??ci i akcesoriw do Pa?stwa dyspozycji, gdzie ilo?? w/w sukcesywnie jest zwi?kszane. Wynajem wzkw, us?ugi roz?adunkowe oraz leasing na zakup nowych urz?dze?, tworz? nasz? ofert? jeszcze bardziej elastyczn? i przyjazn? dla klientw.